Opdateret d. 18-05-03

Miljøpolitik

Konventionelt landbruget er i mange år blevet beskyldt for at være hovedansvarlig for stort set alle miljøproblemer i Danmark.

Er det rimeligt?

Jeg mener nej. 

Det vil jeg forsøge et bevise på denne side.

Indhold:

Økologi med underpunkterne, Bæredygtigt landbrug , Ægte økologi Strukturudviklingen og Prisen for økologen.

Kunstgødning

Planteværnsmidler med underpunkterne, Behandlingsindeks, Pesticider i grundvandet, Pesticiders farlighed i grundvandet, Pesticiders farlighed generelt, Pesticidskatten og Sprøjtegifte.

Gensplejsning

Salmonella med underpunkterne, Hvordan smitter salmonella, Hvorfor er der så meget salmonella og salmonella DT104.

Iltsvind og Vandmiljøplan II er opdateret og flyttet til siden Iltsvind

Økologi

 

Ifølge Politikens store nye NU DANSK ordbog betyder økologi: "læren om sammenhængen mellem levende væsener og de naturforhold de lever under, om naturens balance og dens kredsløb."

Jo mere hensyn man tager til ovenstående, des lettere er det at drive landbrug. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan bruge kunstgødning og planteværnsmidler, man skal blot sikre sig at de industrielt forarbejdede hjælpestoffer kun bruges forsvarligt. Mere om det under punkterne Kunstgødning og Planteværnsmidler.

I debatten får man ofte det indtryk, at miljøbelastningen stiger voldsomt ved stigende udbytter og, at det kan betale sig at overgødske, eller bruge for mange planteværnsmidler. Det er ikke rigtigt. I en sund og økonomisk optimalt gødsket kornmark, er der ikke mere tilgængeligt kvælstof tilbage i jorden til høst. Derfor gælder det om at holde kornet sundt så længe som muligt, men igen der er ingen økonomi i et overforbrug, hverken af gødning eller planteværnsmidler.

Økologisk Landbrug har af ideologiske grunde helt fravalgt brugen af kunstgødning og planteværnsmidler. Det betyder i praksis, at økologerne har fravalgt nogle styringsmuligheder. Det er ikke ensbetydende med at deres landbrug er mere økologisk bæredygtigt end det konventionelle.

Den økologiske forståelse for naturen er kommet for at blive. Derfor er det nødvendigt at vi giver økologien et indhold, som faglærte bønder kan respektere. Den eneste årsag til, at jeg ikke driver et økologisk landbrug, er at økologer ikke må bruge industrielt forarbejdet plantenæringsstof(kunstgødning) og industrielt fremstillede planteværnsmidler. Naturen kan ikke kende forskel på næringsstoffer, der er fremstillet industriel eller ved naturmetoden, og i mange tilfælde tager naturen væsentlig mere skade, hvis vi bønder undlader brug af vor tids planteværnsmidler, når vi dyrker de for befolkningen nødvendige fødevarer

.

Bæredygtigt landbrug

Økologien er skruet sammen på en sådan måde, at det kan være økonomisk tillokkende at omgå reglerne, derfor er der et omfattende bureaukrati, der skal forhindre svindel, er det bæredygtigt?

Med den viden der er i dag, er det bevist, at dansk landbrug ikke kan omlægges til økologisk landbrug, uden et meget stort udbyttetab. Markerne vil komme til at mangle i hvert fald kali, medmindre økologerne importerer store mængder foder og gødning fra udlandet. I dag får økologerne deres gødningsbehov dækket ved import fra konventionelle naboer.

Der er mig bekendt ikke nogen beviser på, at økologisk landbrug er mere miljøvenligt end konventionelt tvært imod.

Moderne landbrugs største miljøbelastning er ens, uanset om man er konventionel eller økologisk bonde. Vi har den største miljøbelastning under de arbejdsopgaver, som er ens: pløjning, harvning, såning og høst. Bort set fra at det konventionelle høstudbyttet er væsentlig større end økologernes, og derfor giver anledning til større trafikbelastning, når kornhøsten skal i hus. Det kræver selvfølgelig også mere energi, at tørre det større udbytte, men hvis vi nøjes med at have det totaludbytte, som økologien kan præstere, vil vi konventionelle bønder kunne levere varen fra et væsentlig mindre areal end økologerne, og derfor vil miljøbelastningen blive markant lavere, især hvis det er den dårligste jord, som tages ud af omdriften.

Ukrudt har alle dage været et stort problem i agerbruget. Hvis vi ikke kan bruge kemien i bekæmpelsen, stiger behovet for mekanisk jordbehandling drastisk, eller man må bruge flammekaster. Begge dele er meget energikrævende, derfor er der ingen garanti for at de er mindre forurenende, end en kemisk bekæmpelse.

Kvik og tidsler kræver meget energi, hvis de skal bekæmpes mekanisk. Vi har gode gennemprøvede kemiske midler, der uden at forstyrre naturens balance, kan klare opgaven.

Landbrugsjorden bliver ikke bedre af at blive at blive gennemharvet på kryds og tværs eller pløjet. Omsætningen af organisk bundet kvælstof øges, men der er ingen planter til at optage de frigivne næringsstoffer, som derfor let udvaskes.

Jordstrukturen bliver heller ikke bedre af harvning, da en ubehandlet stubmark er væsentlig bedre til at bortlede regnvand, end en harvet eller en nypløjet mark. Grunden til at vi normalt pløjer inden vi sår, er reelt for at bekæmpe ukrudt. Korn og frø spirer udemærket frem i ubehandlet stubmark, det kan man se over alt hvert efterår.

Ægte økologi

Økologerne har nogle holdninger til dyrevelfærd, der for mig at se ikke altid er til fordel for dyrene. Økologiske høns lever livet væsentlig farligere end burhøns. Men de økohøns, som overlever, har naturligvis haft et bedre liv end burhønsene, med mindre de har været nederst i hakkeordenen, og derfor er blevet mobbet af deres artsfæller.

Vi konventionelle bønder har ikke økologernes ideologiske begrænsninger, så vi kan altid vælge de mest miljøvenlige dyrkningsmetoder, og vi har naturligvis ikke noget mod dyrevelfærd. Den skal blot være veldokumenteret, og forbrugerne skal være rede til at betale en eventuel merpris.

I virkeligheden er konventionelt landbrug i dag mere økologisk, end økologisk landbrug. Den økologiske forståelse ville få meget lettere ved at brede sig i samfundet, hvis reglerne for økologisk landbrug blev indrettet så økologerne altid kunne bruge den mest miljøvenlige teknik, for så kan hele landbruget blive økologisk, uden det kommer til at koste forbrugerne ret meget.

 

Strukturudviklingen

Man hører ofte, at økologien kan forhindre strukturudviklingen i landbruget, der går mod meget store gårde, men i flere år har de økologiske mælkeproducenter haft flere køer i gennemsnit end de konventionelle. De største økobedrifter støder allerede hovedet mod det loft over gårdstørrelsen, som landbrugsministeren vil indføre.

Når det i dag er meget mere økonomisk attraktivt, at have meget jord end for 20 år siden, skyldes det, at vore maskiner er blevet meget dyre. Meget af det der fordyrer maskinerne forøger deres kapacitet. Teknologien koster stort set det samme, uanset størrelsen, så prisen for en maskine, bliver ikke dobbelt så stor, selv om kapaciteten fordobles.

Størrelsen og især længden på den enkelte mark har også stor betydning for omkostningerne. Man mærker det især når man høster en kile, jo nærmere man kommer spidsel, jo længere tid tager det at fylde korntanken.

Normalt tænker man ikke på, at spildet på en mejetærsker stiger både ved for stor og for lille ydelse. Når man vender med en mejetærsker, falder ydelsen til nul, og derfor stiger spildet voldsomt ved meget korte omgange.

Kurven over omkostningerne pr tønde land falder kraftigt, indtil den begynder at flade ud ved arealer på 3 - 400 tønder land. For 20 år siden var knækket på kurven allerede mellem 100 og 150 tønde land, og for 50 år siden var det allerede omkring 50 tønder land. Den udvikling gælder også for økologiske landbrug.

 

Prisen for økologi

Økologien kan ikke blive den bæredygtige produktionsform i landbruget, med mindre samfundet er villig til at betale en meget høj pris. Jeg har hørt, at det vil koste 9 mia. pr år, bare at forbyde alle planteværnsmidler. Hvad det vil koste også at forbyde handelsgødning, er der ikke noget bud på.

Desværre vil økologer normalt ikke deltage i en fordomsfri snak om landbrugets miljøforhold. Det skyldes nok, at de er bange for virkeligheden! 

Kunstgødning 

Når man slår op under kunstgødning i mit gamle leksikon fra 1912 står der "se handelsgødning".

Jeg mener, at den første danske gødningsfabrik blev indviet i 1851, og det blev almindeligt at bruge handelsgødning i 1890erne.

På forsøgsstationen ved Askov har man permanente gødningsforsøg, der er over 100 år gamle. Der er parceller, hvor man i alle år overhovedet ikke har gødet, parceller kun gødsket med husdyrgødning og parceller kun gødsket med handelsgødning.

I alle år har de handelsgødskede parceller givet det størst udbytte, så myten, med at kunstgødning udpiner jorden, holder ikke i virkeligheden.

Det er også min erfaring efter mange år på Øgaard. Erfaringerne beskrives nærmere under beskrivelsen af jorden på Øgaard.

Der er intet kunstigt ved handelsgødning. Når planterne har optaget næringsstofferne fra handelsgødning, er det lige så svært at skille handelsgødningen fra naturgødningen, som det er at skille varmt og koldt vand, når det først er blandet

Det er en myte, uden hold i virkeligheden, at vi ved planteavl uden husdyrgødning eller lignende, tilfører mere kvælstof end planterne optager. Planternes rodnet er meget omfattende, det er der brugt meget kvælstof på at opbygge. Den kvælstof bliver tilbage i jorden ved høst, og indgår i jordens pulje af organisk bundet kvælstof.

Der er ikke hold i påstandene om at kvælstof fra handelsgødning lettere udvaskes end kvælstof fra husdyrgødning. Handelsgødningen optages let af planterne, medens den organisk bundne kvælstof i husdyrgødning først skal mineraliseres, altså omdannes så planterne kan optage dens næringsstoffer. Det tager tid, op til flere år, så husdyrgødning øger mængden af organisk bundet kvælstof i jorden, og derfor udvaskningsrissikoen.

Det kvælstof i husdyrgødning, der hurtigst kan optages af planterne, findes i ajle (ren urin). Derefter kommer svinegylle, kvæggylle og fast møg. Kvælstof i gødning fra dyr, som går på dybstrøelse, nedbrydes så langsomt, at det kun er 15%, der er tilgængeligt det første år, og det er helt umuligt, at komme op på en udnyttelsesprocent på over 50, som det er med svinegylle.

.

 

Planteværnsmidler

Eller pesticider, som planteværnsmidler hedder med et fremmedord. Planteværnsmidler omfatter insektmidler (insekticider), svampemidler (fungicider), vækstregulatorer, de såkaldte stråforkortere, og ukrudtsmidler (herbicider).

Brug af planteværnsmidler kan bedst sammenlignes med brug af medicin. Hvis planterne er syge kan det betale sig at sprøjte, men hvis planterne ikke er syge, eller trues af ukrudt eller for meget vegetativ vækst, kan det ikke betale sig at sprøjte. Derfor har vi i landbruget et begreb, der hedder skadetærskel.

Det kan ikke betale sig at bekæmpe, hvis der kun er lidt ukrudt, men der er god økonomi i at bekæmpe, hvis der er meget ukrudt. Ligeså med skadedyr og svampeangreb. Det betyder også, at det ikke kan betale sig, at bruge større dosis end nødvendigt. Et stort overforbrug kan endda betyde direkte udbyttetab. Der er tilfælde, hvor skadetærsklen er ved forekomst, som med flyvehavre. Det er forbudt, at have flyvehavre overalt i Danmark.

Det er en almindelig misforståelse, at landbruget først begyndte at bruge planteværnsmidler for 30-40 år siden. Den kemiske krigsførelse mod ukrudt begyndte allerede før Første Verdenskrig.

Det er rigtigt, at forbruget af planteværnsmidler steg meget i 80erne, da vi fik en række nye effektive svampemidler. Skiftet fra mange marker med vårsæd, til mange marker med vintersæd, har også betydet en stigning i behovet for brug af planteværnsmidler. Det blev tilmed almindeligt med den såkaldte plansprøjtning, hvor vi sprøjtede efter kalenderen i stedet for efter behov.

I dag er vi blevet meget bedre til at forudse, hvornår der er behov for at sprøjte, og det har sat sig spor i forbruget af planteværnsmidler. 

Behandlingsindeks

Da man i 80erne blev klar over, at vi var på gal vej med sprøjtning i landbruget, lavede politikerne en handlingsplan, der sagde, at vi i 1997 skulle halvere forbruget af planteværnsmidler i forhold til gennemsnittet af årene 1981-85, ikke kun i tons aktivt stof, men også, hvor mange gange man kan sprøjte alle afgrøder med fuld dosis.

Hvis det lyder som sort tale så fortvivl ikke, for det er sort tale!

Behandlingsindekset siger ikke noget om hvor farlige midlerne er for naturen, for regeringen vil ikke lade planteværnsmidlernes miljøpåvirkning indgå i indekset

Tallet for behandlingsindeks offentliggøres kun samlet for alle slags sprøjtemidler. Derfor mener jeg ikke vi kan bruge det til noget fornuftigt.

 

Pesticider i grundvandet

Det normale billede vi altid ser på TV, når talen er om pesticider i grundvandet, er en bonde der sprøjter en kornmark, der er knæhøj. Så er det enten svampe eller skadedyr der sprøjtes mod, og det er ikke meget sprøjtevæske der når jorden.

Det er naturligvis en forudsætning for at et sprøjtemiddel kan ende i grundvandet, at det først når jordoverfladen.

Mig bekendt er det kun ukrudtsmidler der er fundet i grundvandet, og hovedparten af pesticidfundene i grundvandet kan ikke føres tilbage til landbruget. Det er også en kendsgerning, at planteværnsmidler nedbrydes væsentlig hurtigere i en god landbrugsjord, end f.eks. i grus og perlesten for ikke at tale om fliser, hvor vi som privatpersoner ofte er fristet til at sprøjte. Det har undersøgelser foretaget af Danmarks jordbrugs Forsknings Forskningscenter Flakkebjerg, Afdeling for Plantebeskyttelse vist.

Der er stort set heller ikke fundet spor af pesticider i grundvandet, som må bruges i dag. Der er heller ikke stor sandsynlighed for at de kommer der, da de ikke findes under pløjelaget eller i de øvre grundvandslag.

Det er under 30% af lukkede vandboringer på grund af pesticider, hvor det pesticid, som er årsag til at vandboringen er lukket, kan føres tilbage til planteværnsmidler, som er brugt i landbrugsafgrøder.

Selv om et planteværnsmiddel/pesticid har været anvendt i landbruget, betyder det ikke, at landbruget er ansvarlig for en lukket vandboring. Et godt eksempel er DSBs bug af Atrazin i Ejstrupholm. Der er også lukket mindst en vandboring i Hvidovre pga. de såkaldte hormonmidler, som ikke kan føres tilbage til landbruget.

 

Pesticiders farlighed i grundvandet

Det er en almindelig og forståelig holdning, at vi ikke bør tolerere pesticider i grundvandet, som jeg ikke er modstander af. Vi skal bare passe på, at vi ikke overreagerer. Hvis alt det vand, et menneske drikker fra fødsel til sin 80 års fødselsdag, indeholder lige netop grænseværdien for pesticider, vil det svare til at have optaget samme mængde giftstoffer, som man får, hvis man ryger en halv cigaret!

Både Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har erkendt, at der ikke er seriøse betænkeligheder ved landbrugets brug af planteværnsmidler, men det skilter de ikke med.

Pesticiders farlighed generelt

Der er vel ikke det sundhedsproblem i det danske samfund, der ifølge politikere og medier ikke skyldes landbrugets brug af planteværnsmidler, eller sprøjtegifte som de normalt kaldes i medierne.

Virkeligheden er, at landbrugets forbrug af pesticider kun udgør 0,6 pct. af det samlede danske forbrug af industrielt fremstillet kemikalier.

De resterende 99,4 % bruges enten i private hjem eller i industrien og på kontorer. De ender ofte ude i naturen, og det er ikke betryggende, da det er de færreste af dem, som er kontrolleret for deres påvirkning af naturen.

Private husstandes kemikalier, er alle de mange forskellige stoffer, vi omgiver os med i dagligdagen, kosmetik og rengøringsmidler, lak og maling osv. Mange af produkterne nedbrydes ofte ikke i rensningsanlæg. Private husholdninger bruger ca. 50 kg pr. person pr. år.

I industrien og på kontorer bruges også meget kemi, som ikke ville kunne godkendes, hvis den skulle bruges på markerne pga. faren for naturen. Hvor havner spildprodukterne?

I de seneste år har Miljøstyrelsen revurderet alle planteværnsmidler. Mange er blevet forbudt, og der er nogle som stadig må bruges under specielle betingelser, hvor de ikke er nogen trussel mod naturen.

De kemikalier, vi bruger som planteværnsmidler (pesticider), er ikke farligere for miljøet end mange af de resterende 99,4%. Ifølge Miljøstyrelsen er der blandt de 100 mest uønskede kemiske stoffer, som bruges i Danmark, kun to, som indgår i planteværnsmidler. Da det kun er såkaldte hjælpestoffer, regner man med at de snart kan undværes.

Personligt har jeg aldrig følt ubehag ved omgang af planteværnsmidler. Jeg tør ikke vaske mine hænder med håndsæbe, der ikke er godkendt af Astma og Allergiforbundet, for så er jeg bange for at få ondt i øjnene, og jeg tør ikke vaske mit tøj i et vaskepulver, der ikke er godkendt af Astma og Allergiforbundet af samme årsag.

Når jeg har købt en fabriksny traktor, har jeg ikke befundet mig godt i den, før den lugtede mere af kalve eller grise, end af ny traktor.

Der er en anden indikator på, at mange planteværnsmidler er ufarlige for miljøet. Vi bønder må skaffe os af med hovedparten af de dunke, der har været planteværnsmidler i, gennem den almindelige dagrenovation, bare dunkene er skyllet grundigt med vand.

Pesticidskatten

Vi bønder er blevet velsignet med en pesticidskat, selv om det i flere år har været holdningen i landbruget, at midler der udgør en sundhedsrisiko skal forbydes, for de bliver jo ikke mindre farlige af, at der bliver lagt skat på dem.

Pesticidskatten kan i virkeligheden øge landbrugets miljøbelastning med planteværnsmidler. Da skattens størrelse kun er afhængig af prisen, bliver det mere attraktivt at vælge det billigste middel, selv om et dyrere er mere skånsomme over for naturen.

Specielt blandt insektmidlerne, der har den største skat, er der mange penge at spare, ved at vælge det billigste middel mod bladlus, i stedet for det, der er bedst for miljøet.

En del af Pesticidskatten tilfalder økologerne. Dobbeltmoral er tilsyneladende bedre end moral for økologer?

 Sprøjtegifte

Det er i de seneste år blevet almindeligt, at kalde planteværnsmidler for sprøjtegifte.

Når man taler om gift, tænker man normalt på stoffer med dødningehoved på dunken, og nogle af de gamle, kunne ligefrem slå mennesker ihjel. Det er mange år siden, vi har brugt planteværnsmidler mærket med dødningehoved i landbrugsafgrøder.

På dansk hedder pesticider planteværnsmidler med god grund. Vi bruger dem for at værne vore afgrøder mod skadevoldere. Det har til alle tider været planteavlerens vigtigste opgave, at give kulturplanterne så gode forhold som muligt.

At vi bruger ukrudtsmidlerne til at bekæmpe ukrudt med berettiger ikke til at kalde dem sprøjtegift, for vi bruger også plov og harve til ukrudtsbekæmpelse.

Som ordet sprøjtegifte bruges i medierne, svarer det groft sagt til, at kalde de mennesker, hvis hudfarve afviger meget fra normaldanskerens, for enten nigger, perker eller fejlfarvet.

Gensplejsning

Jeg er ikke begejstret for gensplejsede afgrøder.

Der hvor jeg ser den mindste fare ved gensplejsning, er ved gensplejsede planter, som kan tåle et ukrudtsmiddel (herbicid), for de planter mister deres fortrinsstilling i naturen, hvis man holder op med at bruge det pågældende ukrudtsmiddel.

Jeg er naturligvis bekymret over, at man ofte også indsætter gener, som egentlig ikke har betydning for afgrøden, men måske skal tjene til at kontrollere grensplejsningen, eller bare følger med, uden at der er fokuseret på deres virkning.

Der har været mindst et eksempel på, at der, vist nok uden grund, er indsat et antibiotika, der kan være med til at nedbryde antibiotikaenes effektivitet. Det må siges at være højst kritisabelt, og en god grund til ikke at have den store tillid til gensplejsning på nuværende tidspunkt.

Der hvor jeg er mest bekymret, er hvis man laver organismer, som slipper ud i naturen, og er naturens egne organismer overlegen.

Vi har allerede, længe før gensplejsning blev opfundet, set mange uheldige eksempler på biologisk bekæmpelse, som er gået så galt, at den biologiske bekæmpelse er blevet et større problem, end det problem der skulle bekæmpes,.

Salmonella.

 

Salmonella er en naturligt forekommende bakterie, som det er håbløst at udrydde. Vi har altid haft salmonella.

Svenskerne havde en salmonellaepidemi i begyndelsen af 50'erne, med vist nok flere hundrede døde. Det er baggrunden til deres forspring i salmonellabekæmpelsen.

Salmonella var en væsentlig grund til, at det var en forbrydelse, at servere rødt kød i min barndom, og den salmonella, der normalt forekommer hos svin, hed i gamle dage musetyfus.

Hvordan smitter salmonella?

Salmonella smitter kun gennem gødning, og man bliver kun syg af den, hvis man får mange bakterier.

Med mindre en gris er syg af salmonella, hvad den sjældent er, har den kun salmonellabakterierne i tarmen.

Salmonella tåler hverken opvarmning til over 72 grader C. eller et surt miljø, så hvis vi opvarmer vor mad godt nok, eller vi er tilstrækkelig mavesure, er vi godt forsikret mod at blive syge.

Hvorfor er der så meget salmonella?

Der er ingen tvivl om, at vore grise har alt for meget salmonella i dag. Det skyldes ikke strukturudviklingen med såkaldte svinefabrikker, da der ikke er sammenhæng mellem besætningsstørrelse og salmonellaniveau.

Fodringen har nok hovedansvaret. I gamle dage fik grisene syrnet skummetmælk og formalet byg. Selv da vi erstattede skummetmælken med sojaskrå gik det godt. Det gik først rigtigt galt, da man vedtog, at alt færdigfoder skulle være salmonellafrit, og derfor skulle varmebehandles, så alle bakterier blev slået ihjel.

Da det langt fra alle bakterier, der er skadelige, har det vist sig, at der især er salmonellaproblemer i besætninger, der får færdigfoder.

Med den viden, der er for tiden, er det sundeste foder til grise vådfoder, der har stået i støb (foder og vand er blandet) i mindst 6 timer, og halvdelen af blandingen er rester fra forrige fodring.

Der er ikke forskel på forekomsten af salmonella i konventionelle og økologiske svinebesætninger, men der er en tendens til, at der er mere salmonella blandt frilandsgrise, end blandt resten.

Salmonella DT104

Salmonella  DT104 er flere forskellige multiresistente salmonellatyper, der er resistent over for mindst 5 forskellige typer antibiotika. De kan ikke sættes i forbindelse med brug af antibiotiske vækstfremmere, og det er heller ikke sandsynligt, at resistensen er opstået i Danmark.

Selv om man rent ud sagt ikke aner, hvor de spredte tilfælde af salmonella DT104 i svinebesætninger kommer fra, er det naturligvis et vink med en vognstang, om at medicinalindustrien ikke kan løse alle vore eller vore husdyrs helbredsproblemer.

Det er paradoksalt, at reglerne for dyrevelfærd besværliggør salmonellabekæmpelsen hos kalvene, da velfærdskalve skal have mulighed for fysisk kontakt med nabokalve, og har derfor mulighed for at skide på hinanden.

Salmonella smitter kun gennem gødning. Hvis kød bliver smittet med salmonella, kommer smitten fra gødning. Salmonellaen kan naturligvis spredes på kødet, men den sidder altid på overfladen. Hakket kød har kun overflade.  

 

Debat ønskes

Da en fornuftig snak øger forståelsen mellem mennesker, er du naturligvis meget velkommen til at skrive til mig, men I må selv skrive min adresse ”kkg @ grodal.dk”, ellers får jeg alt for meget spammail.

Mine holdninger er til falds for gode argumenter.

Tilbage til forsiden

Til Øgaard

Til Lammefjorden

Til Iltsvind